Obchodní podmínky

společnosti MERTRADE, spol. s r.o. se sídlem třída Spojenců 716/22, 779 00 Olomouc, IČ: 00576328 zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 147

Níže uvedené Obchodní podmínky společnosti MERTRADE, spol. s r.o. (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností MERTRADE (dále jen "Provozovatel") a kupujícím (dále jen "Kupující"), které vznikly uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu na webu pierre-helvet.webnode.cz (dále jen "Internetový obchod") a v souvislosti s provozem tohoto Internetového obchodu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem je společnost MERTRADE, spol. s r.o. se sídlem třída Spojenců 716/22, 779 00 Olomouc, IČO: 00576328, DIČ: CZ00576328 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 147.
 • Kupující-spotřebitel je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Internetový obchod je určen především pro tento typ zákazníků.
 • Kupující-podnikatel je osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, pokud nespadá do kategorie Kupující-obchodník podle následujícího odstavce. Uvedením IČ v objednávce se Kupující kvalifikuje to této skupiny.
 • Kupující-obchodník je osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, která zahrnuje velkoobchodní a/nebo maloobchodní prodej náramkových hodinek. Pro tento typ Kupujících není Internetový obchod určen a zájemci o nabízené náramkové hodinky spadající do této kategorie musí Provozovatele kontaktovat jiným způsobem.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud nestanoví kupní smlouva odchylně, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil s obsahem Obchodních podmínek a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni odeslání objednávky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Provozovatel prodává v Internetovém obchodě náramkové hodinky značky PIERRE HELVET (dále jen "Zboží"). Prezentované Zboží na webových stránkách Provozovatele má pouze informativní charakter. Samotná nabídka Zboží není bez dalšího nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Provozovatel není povinen Zboží dodat.
 • Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká v okamžiku, kdy je doručeno potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího Provozovatelem na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

3. VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ A KUPNÍ CENA

 • Kupní smlouvou se Provozovatel zavazuje, že odevzdá Kupujícímu Zboží a převede na něj vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje, že zaplatí kupní cenu a Zboží převezme.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do okamžiku úplné úhrady kupní ceny.
 • Ceny Zboží jsou uvedeny v korunách českých s DPH, není-li uvedeno jinak.
 • Cena nezahrnuje jakékoli jiné daně, poplatky, náklady na přepravu či pojištění a obdobné úhrady, které mohou být provozovatelem účtovány nad rámec výše sjednané ceny. Konečná cena Zboží včetně uvedených položek v tomto bodě je Kupujícímu sdělena v posledním kroku objednávky a je platná v době učinění závazné objednávky Kupujícím.

4. ZPŮSOB DOPRAVY A MOŽNOSTI PLATBY

 • Kupující si může zvolit mezi osobním odběrem objednaného Zboží na adrese Provozovatele nebo dodáním některým z nabízených přepravců (Česká pošta, PPL).
 • Cena za Zboží je hrazena platbou předem na bankovní účet Provozovatele, dobírkou podle podmínek přepravce nebo v hotovosti (jen v případě osobního odběru).
 • Při dodání Zboží mimo Českou republiku do jiné země Evropské unie si Provozovatel vyhrazuje účtovat případné zvýšené a/nebo dodatečné náklady, které Kupujícímu vhodnou formou sdělí. Platba dobírkou je v tomto případě vyloučena.
 • Do zemí mimo Evropskou unii Provozovatel Zboží nedodává. Ve výjimečných případech je možné dohodnout specifický postup.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Provozovatel zasílá Kupujícímu Zboží zpravidla do 3 pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet Provozovatele. V případě platby na dobírku zasílá provozovatel Zboží Kupujícímu zpravidla do 3 pracovních dnů po potvrzení objednávky.
 • Součástí zásilky je doklad o zakoupení Zboží (faktura), záruční list a návod k použití (pokud to druh Zboží vyžaduje).
 • Při převzetí je Kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů a v případě odhalení závady je povinností Kupujícího odmítnout převzetí zásilky.
 • Okamžikem převzetí Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující-podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem.
 • Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a uložení sankce do 30 dnů od převzetí Zboží. Lhůta 30 dnů je zachována, pokud Kupující-spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy Provozovateli nejpozději v poslední den této lhůty.
 • Vrácené Zboží musí být kompletní, nepoškozené a bez známky používání.
 • Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, zasílá Provozovateli Zboží ve vhodném obalu, aby zamezil poškození nebo zničení Zboží, a to do 7 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sídla Provozovatele.
 • Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, Provozovatel mu vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání, kterou od Kupujícího obdržel. Provozovatel je povinen vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání stejným platebním prostředkem, který Kupující-spotřebitel použil při úhradě kupní ceny. Provozovatel může vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání i jiným způsobem, ale pouze tehdy, jestliže s tímto Kupující-spotřebitel souhlasí.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání Zboží až poté, co obdrží vrácené Zboží.

7. ZÁRUKA & REKLAMACE

 • Provozovatel odpovídá za to, že Zboží nemá při převzetí vady. V záručním listu ke Zboží je specifikován rozsah záruky.
 • Provozovatel zejména odpovídá za to, že Zboží
 • má vlastnosti, které si strany sjednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy, kterou provádí Provozovatel na Internetovém obchodu,
 • je vhodné pro takové účely, pro které je prodáváno nebo ke kterému se tento druh Zboží používá.
 • Kupující-spotřebitel může uplatnit právo z vadného plnění, pokud se vada projevila v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Pokud se vada objevila v období prvních 6 měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Po uplynutí této doby musí Kupující-spotřebitel vadu Zboží, která tu byla v době převzetí, prokázat.
 • Kupující-podnikatel má práva z vadného plnění pouze v mezích zákona a nevztahuje se na něj ustanovení o ochraně spotřebitele.
 • Kupující uplatní právo z vadného plnění na adrese sídla Provozovatele.
 • Provozovatel vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení Kupující-spotřebitel požaduje nebo preferuje. Provozovatel dále vydá Kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně mu vydá písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.
 • Provozovatel rozhodne o reklamaci Zboží ze strany Kupujícího bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů. Do této doby se nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady s ohledem na druh Zboží. Reklamace zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Provozovatel a Kupující se mohou dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.
 • Kupující nemůže uplatnit právo z vadného plnění, pokud Kupující věděl o vadě Zboží před převzetím, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo ji zavinila třetí osoba bez zavinění Provozovatele.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".
 • Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR, správcem osobních údajů je Provozovatel.
 • Kupující bere na vědomí, že pro řádné plnění smlouvy je nezbytné zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa bydliště, respektive sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Provozovatel neposkytne tyto údaje třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nutné pro realizaci dodání Zboží (předání údajů přepravci) nebo to vyžaduje zákon.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy; jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje jsou tedy zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V Olomouci 22. dubna 2024